Naše šperky      Obchodné podmienky      Moje konto      Registrácia      Prihlásenie   
0
0
Naša ponuka
Novinky
Akciové produkty
Náušnice
Prstene
Prívesky a náramky
Súpravy šperkov
Shamballa
Masívne náhrdelníky a sety
Najsledovanejšie

Náušnice Swarovski Elements crystal, tyrkysové

12.80 EUR s DPH

Prsteň s modrým kameňom

9.00 EUR s DPH

Prsteň s guľkou

9.00 EUR  s DPH
8.50 EUR s DPH
https://obchody.heureka.sk/svet-sperkov-sk/recenze/
Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Bc. Milan Bednár – MiBe, so sídlom Madridská 2, 040 13 Košice, IČO: 41428226, IČ DPH: SK1034663300,  zapísaný v živnostenskom registri ObÚ v Košiciach, 820 – 55996, (ďalej len „predávajúci“) a našich zákazníkov (ďalej len „kupujúci“), ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi  Bc. Milan Bednár - MiBe ako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorej je kúpa tovaru cez internetový obchod umiestnený na adrese www.svet-sperkov.sk.

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA PREDÁVAJÚCEHO:

Bc. Milan Bednár – MiBe

Poštová adresa: Madridská 2, 040 13 Košice

Tel.: +421 904 951 434

Email:  obchod@svet-sperkov.sk

Číslo účtu: Tatra banka: 2628814981/1100

IBAN:SK26 1100 0000 0026 2881 4981

 

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1

Tel. č.: 055/6220 781

Fax č.: 055/ 6224 547

E-mail: ke@soi.sk

 

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom ich vloženia do elektronického nákupného košíka v internetovom obchode www.svet-sperkov.sk predávajúceho a to vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „Odoslať objednávku“. Zaškrtnutím oboznámenia s obchodnými podmienkami kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil obchodnými podmienkami internetového obchodu a s vlastnosťami objednávaného tovaru, ako aj so skutočnosťou, že ide o objednávku s povinnosťou platby. Oboznámením sa nerozumie súhlas s obchodnými podmienkami.

 

Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, celú fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, email v prípade podnikateľského subjektu aj potrebné ďalšie fakturačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH,  presný kód, názov tovaru a počet kusov. Je potrebné uviesť spôsob odberu a platby. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru.

 

Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe dodania objednaného tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

 

 

STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou – (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou).

 

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

 

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou) za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „https://www.svet-sperkov.sk/poucenie-spotrebitela/“.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Reklamačný poriadok“.

 

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy obchod@svet-sperkov.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Súhlas s prihlásením k odberu noviniek“.

 

 

DODACIE PODMIENKY

Po prijatí objednávky predávajúci v prípade potreby informuje kupujúceho prostredníctvom jeho e-mailovej adresy o všetkých ďalších informáciách ohľadom vybavovanie jeho objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare samostatne dvoma stavmi:

  • skladom,
  • na objednávku.

Tovar, ktorý je označený skladom, predávajúci expedujeme najneskôr do 2 pracovných dní od záväzne akceptovanej objednávky. Tovar, ktorý nie je skladom,  nie je možné vložiť do nákupného košíka a teda objednať. Objednať taktiež nie je možné väčšie množstvo kusov tovaru, ako je skladová hodnota u predávajúceho.

 

Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou emailom, poštou alebo telefonicky. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

Ceny za dopravu tovaru Slovenskou poštou po SR: 3,00 EUR s DPH

Pri objednávke nad 20 EUR s DPH je doprava ZADARMO.

Poplatok za platbu Dobierkou neúčtujeme.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Predávajúci pri predaji tovaru kupujúcemu zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a je bez závad. Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote.

Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Reklamačný poriadok“.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny uvedené v internetovom obchode na adrese www.svet-sperkov.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená cena s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru.

 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou bezhotovostnej platby platobným terminálom, hotovosťou (dobierkou) v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

 

MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE

Kupujúci má možnosť od predávajúceho dostavať marketingové informácie v elektronickej podobne prostredníctvom elektronickej pošty (email), v papierovej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty a to až po získaní súhlasu zo strany kupujúceho. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Platné od: 15.9.2014

Aktualizované: 28.12.2016Nákupný košík
Nákupný košík
Doprava tovaru
Doprava šperkov
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok