Naše šperky      Obchodné podmienky      Moje konto      Registrácia      Prihlásenie   
0
0
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 E-mail:*
 Telefón:*

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
4014
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
<p>Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a&nbsp;povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z
kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je <strong>Bc.</strong> <strong>Milan Bednár –
MiBe</strong>, so sídlom Aténska 24, 040 13 Košice, IČO: 41428226, IČ DPH: SK1034663300,
&nbsp;zapísaný v živnostenskom registri ObÚ v Košiciach, 820 – 55996, (ďalej len
„<strong>predávajúci</strong>“) a našich zákazníkov (ďalej len „<strong>kupujúci</strong>“), ktoré
vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi&nbsp; <strong>Bc. Milan Bednár - MiBe</strong> ako
predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu a predmetom ktorej je kúpa tovaru
cez internetový obchod umiestnený na adrese <a href="http://www.svet-sperkov.sk/" style="text-align:
justify; line-height: 1.6em;"><span style="color:rgb(0, 0,
255)">www.svet-sperkov.sk</span></a>.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>KONTAKTNÉ ÚDAJE NA PREDÁVAJÚCEHO:</strong></p>

<p>Bc. Milan Bednár – MiBe</p>

<p>Poštová adresa: Aténska 24, 040 13 Košice</p>

<p>Tel.: +421&nbsp;904&nbsp;951 434</p>

<p>Email: &nbsp;<a href="mailto:obchod@svet-sperkov.sk"><span style="color:rgb(0, 0,
255)">obchod@svet-sperkov.sk</span></a></p>

<p>Číslo účtu: Tatra banka: 2628814981/1100</p>

<p>IBAN:SK26 1100 0000 0026 2881 4981</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Inšpektorát SOI pre Košický kraj</p>

<p>Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1</p>

<p>Tel. č.: 055/6220 781</p>

<p>Fax č.: 055/ 6224 547</p>

<p>E-mail: ke@soi.sk</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>OBJEDNÁVANIE TOVARU</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Kupujúci objednáva tovar a služby predávajúceho prostredníctvom ich
vloženia do elektronického nákupného košíka v&nbsp;internetovom obchode <a
href="http://www.svet-sperkov.sk/"><span style="color:rgb(0, 0,
255)">www.svet-sperkov.sk</span></a><span style="color:rgb(0, 0, 255)"> </span>predávajúceho
a&nbsp;to vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „Odoslať objednávku“.
Zaškrtnutím&nbsp;oboznámenia s&nbsp;obchodnými podmienkami kupujúci vyjadruje, že sa
oboznámil&nbsp;obchodnými podmienkami internetového obchodu a&nbsp;s&nbsp;vlastnosťami objednávaného
tovaru, ako aj so&nbsp;skutočnosťou, že ide o&nbsp;objednávku s&nbsp;povinnosťou platby. Oboznámením
sa nerozumie súhlas s obchodnými podmienkami. Kupujúci nemusí v zmysle zákona súhlasiť s obchodnými
podmienkami.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Každá objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, celú
fakturačnú a&nbsp;dodaciu adresu, telefónne číslo, email v&nbsp;prípade podnikateľského subjektu aj
potrebné ďalšie fakturačné údaje ako IČO, DIČ, IČ DPH,&nbsp; presný kód, názov tovaru a počet kusov.
Je potrebné uviesť spôsob odberu a platby. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa
cenníka platného v deň objednania tovaru.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Kúpna zmluva je uzavretá akceptovaním objednávky predávajúcim na
základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o po predchádzajúcom prijatí
objednávky predávajúcim. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho,
jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo
a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie a dobe
dodania objednaného tovaru. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky
ďalšie informácie ohľadom objednávky.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>STORNOVANIE OBJEDNÁVKY</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku. Objednávku je
možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou – (e-mailom, poštou). Potvrdenie stornovania
objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom, poštou).</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne
akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od
lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú
sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od
stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený
kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je
možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke a to najmä chybne uvedený
email alebo telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia
ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať
kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne
akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom
zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je
predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou)
za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej
ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky
resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou
(e-mailom alebo poštou).</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>REKLAMAČNÝ PORIADOK A&nbsp;ODSTÚPENIE OD ZMLUVY</strong></p>

<p>Podrobnejšie informácie nájdete v&nbsp;časti „<a
href="http://www.svet-sperkov.sk/reklamacny-poriadok/"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">Reklamačný
poriadok</span></a>“.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)</strong></p>

<p style="text-align: justify;">V&nbsp;zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o&nbsp;ochrane spotrebiteľa
pri podomovom a zásielkovom predaji a&nbsp;zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov s&nbsp;účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme,
že v&nbsp;prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate,
že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou
o&nbsp;nápravu a&nbsp;to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy <a
href="http://mailto:obchod@svet-sperkov.sk"><span style="color:rgb(0, 0,
255)">obchod@svet-sperkov.sk</span></a>.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na
ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia
sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS). &nbsp;Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú
ARS subjektmi &nbsp;orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona
391/2015 Z.z.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom
platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná
online na tejto adrese:</p>

<p style="text-align: justify;"><a href="http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm"><span
style="color:rgb(0, 0, 255)">http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm</span></a>.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ /
kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom /
kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so
spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt
Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie
alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV</strong></p>

<p>Podrobnejšie informácie nájdete v&nbsp;časti „<a
href="http://www.svet-sperkov.sk/ochrana-osobnych-udajov/"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">Súhlas
s prihlásením k odberu noviniek</span></a>“.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>DODACIE PODMIENKY</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Po prijatí objednávky predávajúci v prípade potreby informuje
kupujúceho prostredníctvom jeho e-mailovej adresy o všetkých ďalších informáciách ohľadom
vybavovanie jeho objednávky. Dodacie lehoty sú uvedené pri každom tovare samostatne dvoma
stavmi:</p>

<ul>
<li style="text-align: justify;">skladom,</li>
<li style="text-align: justify;">na objednávku.</li>
</ul>

<p style="text-align: justify;">Tovar, ktorý je označený skladom, predávajúci expedujeme najneskôr
do 2 pracovných dní od záväzne akceptovanej objednávky. Tovar, ktorý nie je skladom, &nbsp;nie je
možné vložiť do nákupného košíka a&nbsp;teda objednať. Objednať taktiež nie je možné väčšie množstvo
kusov tovaru, ako je skladová hodnota u&nbsp;predávajúceho.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné
právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo
elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady
predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list,
daňový doklad).</p>

<p style="text-align: justify;">Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v
mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak
písomnou formou emailom, poštou alebo telefonicky. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo
prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba
poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným
splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v
množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej
zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od
doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim
písomnou formou (e-mailom alebo poštou).</p>

<p style="text-align: justify;">Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho
obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky
poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav
tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe
poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu
doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar
alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.</p>

<p style="text-align: justify;">Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu
uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim,
resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v
protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným
zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.</p>

<p style="text-align: justify;">Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď
prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní
nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Ceny za dopravu tovaru Slovenskou poštou po SR: 3,00 EUR
s&nbsp;DPH</strong></p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Pri objednávke nad 20&nbsp;EUR s DPH je doprava
ZADARMO.</strong></p>

<p style="text-align: justify;"><strong>Poplatok za platbu Dobierkou neúčtujeme.</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>PLATOBNÉ PODMIENKY</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Ceny uvedené v&nbsp;internetovom obchode na adrese <a
href="http://www.svet-sperkov.sk/"><span style="color:rgb(0, 0, 255)">www.svet-sperkov.sk</span></a>
platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je
uvedená cena s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však
cenu dodania tovaru.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu
podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote
splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí
tovaru, formou bezhotovostnej platby platobným terminálom, hotovosťou (dobierkou) v mieste dodania
tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným
prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci
zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola
celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za
tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať
vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p><strong>MARKETINGOVÉ INFORMÁCIE</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Kupujúci má možnosť od predávajúceho dostavať marketingové
informácie v&nbsp;elektronickej podobne prostredníctvom elektronickej pošty (email),
v&nbsp;papierovej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty a&nbsp;to až po získaní súhlasu zo strany
kupujúceho. Podrobnejšie informácie nájdete v&nbsp;časti „Ochrana osobných údajov“.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><strong>ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE</strong></p>

<p style="text-align: justify;">Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči
kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy, ktorá sa uzatvára odoslaním objednávky zo strany kupujúceho, čím
kupujúci potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a&nbsp;v&nbsp;celom rozsahu
s&nbsp;nimi súhlasí. Tento súhlas kupujúci prejavuje zaškrtnutím súhlasi v&nbsp;časti objednávania
tovaru.</p>

<p style="text-align: justify;">Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné
podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej
politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných
obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.</p>

<p style="text-align: justify;">Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho,
ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný
výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých
okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.</p>

<p style="text-align: justify;">Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom
obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach
ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>Platné od: 15.9.2014</p>

<p>Aktualizované: 28.1.2016</p>

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.Nákupný košík
Nákupný košík
Doprava tovaru
Doprava šperkov
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok